การจดทะเบียนบริษัท

Raising Aspirations. Nurturing Ambition. Achieving Potential  > Business >  การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท

0 Comments
จดทะเบียนบริษัท

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการ SME นั้น เราควรจะต้องเรียนรู้ถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทกัน วันนี้มาพูดถึงในส่วนของการจดทะเบียนบริษัทกันว่าคืออะไร ใครบ้างสามารถที่ยื่นขอจดได้ สังเกตจากอะไร ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ

การจดทะเบียนบริษัทคือการจดทะเบียนในนามของธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการทำให้ธุรกิจของเรานั้นมีตัวตน สามารถให้กฎหมายเข้ามาทำการตรวจสอบรายรับ หรือทรัพย์สินของเราได้ว่ามาจากช่องทางที่สุจริต อีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างความเชื่อใจหรือ Trust อย่างหนึ่งให้กับลูกค้าได้เมื่อเราทำการจดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัทแล้วนั่นเอง อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นต้องคิดและดำเนินการวางแผนในธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ประเภทการจดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองขนาดเล็ก ๆ

 • การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาและตามกฎหมายจะต้องมีเจ้าของร่วมกัน 2 ถึง 3 คนขึ้นไปถึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้

ประเภทของการจดทะเบียนบริษัท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ต้องมีเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป สามารถดูแล จัดสรร ผลกำไรได้อย่างอิสระ แต่เมื่อบริษัทเกิดภาระหนี้สินขึ้นจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างไม่จำกัดจำนวนของหนี้สิน

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องมีเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท คือ

 • ผู้ร่วมลงทุนจะรับผิดชอบหนี้สินอย่างจำกัด แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใด ๆ ในธุรกิจ
 • ผู้ร่วมลงทุนจะรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัด สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจได้ทั้งหมด
 • บริษัทจำกัด

ต้องมีเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และรับผิดชอบหนี้สินอย่างจำกัด แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพียงแค่เราจำเป็นที่จะต้องชำระเงินของหุ้นทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้นเอง

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนบริษัท

 1. สำรวจชื่อของบริษัทที่จะตั้งจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตว่าซ้ำหรือไม่ผู้ใช้งานไปแล้วหรือไม่
 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. ยื่นขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทนั้นล้วนมีค่าการดำเนินการในเรื่องเอกสารทั้งสิ้น โดยค่าดำเนินการหรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมนี้จะแบ่งออกเป็น

 1. ค่าทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดค่าดำเนินการ 50 บาทต่อทุน 100,000 บาท ต่ำสุด 500 บาท และไม่เกิน 25,000 บาท
 2. ค่าจดทะเบียนบริษัท คิดค่าดำเนินการ 500 บาทต่อทุน 100,000 บาท ต่ำสุด 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท
 3. ค่าหนังสือรับรองอื่น ๆ รวม 350 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.